Personuppgifter


Personuppgiftspolicy

Vi värnar om våra abonnenters personliga integritet och ansvarar för att all personuppgiftsbehandling sker i enlighet med gällande lagstiftning. I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, vad syftet med behandlingen är, vilka rättigheter du har samt vad vi gör för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt.

1. Personuppgifter som samlas in om dig samt ändamålen med personuppgiftsbehandlingen
Sanda Västergarn Fiber ek. för. (Fiberföreningen eller vi) är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss. När du blir abonnent hos oss ber vid dig att lämna uppgift om fullständigt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Detta gör vi för att kunna administrera ditt abonnentförhållande samt vid behov kunna kontakta dig med anledning av det förhållandet. Uppgifterna du lämnar kommer att sparas så länge du har ett aktivt abonnentförhållande hos oss. Vi är skyldiga att spara delar av uppgifterna även efter att ditt abonnentförhållande har upphört t ex för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagstiftningen.

När du lämnar dina personuppgifter till oss används dina uppgifter för att hantera din förfrågan om anslutning. Vi kommer också att använda personuppgifterna för att kunna kommunicera med dig under den tid du är ansluten till vårt fibernät. Vi kan komma att kontakta dig via telefon, e-post och brev.

Dina personuppgifter kan vidare användas för redovisning, fakturering och revision, betalningsverifieringar, administrativa och juridiska frågor.

Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med förfrågan om anslutning till vårt fibernät anses du samtycka till ovanstående personuppgiftsbehandling.

2. Varifrån vi hämtar personuppgifter
De personuppgifter som behandlas av oss inhämtas från dig genom registrering på det sätt som angetts under punkt 1 ovan.

3. Överföring av personuppgifter till tredje part
Vi kan använda oss av personuppgiftsbiträden i Sverige för att behandla de personuppgifter som samlas in. Vi har skriftliga avtal med alla våra personuppgiftsbiträden enligt vilka biträdena garanterar att de vidtar motsvarande säkerhetsåtgärder för att all behandling av personuppgifter sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande och tillämplig integritetsskyddande lagstiftning.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter om sådan skyldighet följer av lag eller om du skickar oss material vars innehåll bedöms som olagligt.

4. Säkerhet
Alla personuppgifter behandlas i en säker miljö.

5. Rättelse och radering av personuppgifter
Felaktiga eller ofullständiga personuppgifter, eller sådana uppgifter vi inte har någon rättslig grund för att behandla, kommer på vårt eget initiativ eller på din begäran att rättas eller raderas.

Dina personuppgifter kommer att raderas/anonymiseras när de inte längre behövs för de ändamål som beskrivs under punkt 1 ovan, såvida vi inte enligt lag är skyldiga att spara uppgifterna under längre tid. Efter avslutat abonnentförhållande bedömer vi behovet av fortsatt behandling av dina personuppgifter. Alla personuppgifter som inte längre behövs för ändamålen med behandlingen kommer att raderas/anonymiseras. Eventuell fortsatt behandling av dina personuppgifter efter nämnda tidpunkt kommer att ske med stöd i lag eller efter uttryckligt medgivande från dig.

6. Lagringstider
Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålen som angetts i punkt 1 ovan.

7. Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, varifrån vi har hämtat uppgifterna samt hur uppgifterna har använts. Du har också rätt att få en kopia av informationen vi lagrat om dig samt rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, rättas eller att behandlingen ska begränsas. Om du har frågor om de uppgifter vi behandlar om dig eller vill utöva någon av dina rättigheter ska du kontakta oss skriftligen på nedanstående adress. Om du vill uppdatera dina personuppgifter eller ändra val av kommunikationssätt kan du skicka en skriftlig begäran till nedanstående adress.

8. Personuppgiftsansvar
Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Sanda Västergarn Fiber ek. för.
Mats Ågren
Sanda Stora Varbos 941
623 79 Klintehamn
E-post?

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten:
Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

9. Uppdateringar av personuppgiftspolicyn
Vi kan komma att ändra denna personuppgiftspolicy. Detta gör vi för att kunna anpassa policyn efter ändringar i tillämplig lagstiftning, ramavtal eller för att tillfredsställa våra abonnenters och våra tjänsteleverantörers behov. Uppdaterade versioner kommer att publiceras på vår webbplats med datum för ändringen så att det tydligt framgår när den senaste uppdateringen ägde rum.

Denna personuppgiftspolicy är nu uppdaterad per 2018-11-28 .

Annonser